جلسهٔ آغاز پروژهٔ استقرار ERP پگاه آفتاب در نیروگاه شهید مفتح همدان، روز یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ در محل این نیروگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر عبدالمجید دیناروند، مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح و مهندس عباس سرآبادانی، مدیرعامل پگاه آفتاب، به تبادل نظر در خصوص مسیر همکاری دو مجموعه و استقرار راهکار ERP در نیروگاه پرداختند. هم‌چنین در این جلسه تیم‌های مشترک فنی پگاه آفتاب و نیروگاه شهید مفتح، زمان‌بندی و نقشهٔ راه استقرار و بهره‌برداری از ۱۸ ماژولERP  صنعتی پگاه آفتاب در این نیروگاه را تشریح کردند.

 

آغاز استقرارERP پگاه آفتاب در نیروگاه شهید مفتح همدان

آغاز استقرارERP پگاه آفتاب در نیروگاه شهید مفتح همدان

 

علاوه بر مدیران عامل دو شرکت، مهندس اختری معاون تولید، مهندس مدبری معاون مالی و پشتیبانی، مهندس جیریایی معاون مهندسی و برنامه ریزی، مهندس جاویدانی معاون نگهداری و تعمیرات، مهندس خیاطی مشاور مدیرعامل در منابع انسانی، مهندس حامدی مدیر دفتر توسعه منابع انسانی، مهندس اسدی رئیس گروه فناوری اطلاعات و مهندس امیریان کارشناس فناوری اطلاعات از نیروگاه شهید مفتح؛ و مهندس عاطفه ابراهیمی، سرپرست فروش و بازاریابی و مهندس ناطق‌پور مدیر پروژه استقرار از پگاه آفتاب، از حاضرین در این جلسه بودند.

نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان که در دشت کبودرآهنگ همدان قرار دارد، در سال ۱۳۷۲ افتتاح شده است. این نیروگاه با ظرفیت تولید هزار مگاوات و چهار واحد بخار ۲۵۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۲۷۰ هکتار قرار دارد و به عنوان یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های ایران شناخته می‌شود.

 

نیروگاه شهید مفتح همدان پیش از این، از سیستم نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب برای پیشبرد فعالیت‌ها و فرایند‌های حوزهٔ مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی بهره‌برداری می‌کرد.

نیروگاه شهید مفتح همدان پیش از این، از سیستم نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب برای پیشبرد فعالیت‌ها و فرایند‌های حوزهٔ مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی بهره‌برداری می‌کرد.

 

نیروگاه شهید مفتح همدان پیش از این، از سیستم نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب برای پیشبرد فعالیت‌ها و فرایند‌های حوزهٔ مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی بهره‌برداری می‌کرد. در فاز جدید همکاری پگاه آفتاب و این نیروگاه، طی چند ماه آینده و پس از طی شدن دورهٔ استقرار و آموزش کاربران، کلیهٔ ماژول‌های ERP نیروگاهی شامل «مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی» (شامل سیستم‌های نگهداری و تعمیرات و لاگ شیت)، «مدیریت مالی و حسابداری»، «مدیریت منابع انسانی و رفاهی»، «مدیریت اداری»، «مدیریت زنجیره تامین»، «مدیریت بهره‌برداری» و «برنامه‌ریزی، آمار و اطلاعات» در این نیروگاه عملیاتی خواهد شد.

راهکارERP  نیروگاهی پگاه آفتاب به عنوان تنها سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانِ نیروگاهی در ایران، بر اساس تبیین و تحلیل فرایند‌های جاری در سازمان نیروگاه و نیاز‌های واقعی نیروگاه‌های کشور توسعه داده شده است.

 

اجزای اصلی راهکار ERP پگاه آفتاب

اجزای اصلی راهکار ERP پگاه آفتاب

 

این محصول که از ۳۰ بخش در حوزه‌های تخصصی نیروگاه و حوزه‌های عمومی تشکیل شده است با اتوماسیون فرایند‌های عملیاتی و ستادی نیروگاه و اتصال حوزه‌های به‌هم پیوسته و یکپارچه‌سازی اطلاعات ضمن دیجیتالی‌سازی فرایند‌ها در نیروگاه، امکان مدیریت کل‌نگر و چابک سازمان نیروگاه را نیز برای سطوح مدیریتی نیروگاه فراهم خواهد کرد.

راهکار ERP  پگاه آفتاب ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات، ﻣﺎﻟﯽ، اداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ زﯾﺮﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف واﻻی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ نموده است. ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری و ﺗﻮﻗﻔﺎت ﻏﯿﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
  • ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام اﺻﻼﺣﯽ
  • ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺣﯿﺎﺗﯽ
  • ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن آن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
  • ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
  • ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار به خصوص در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪی در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.