استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های ثابت پگاه آفتاب در شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (نیروگاه گازی خلیج فارس) آغاز شد.

پیش از این و در یک دهه اخیر ۸ زیرسیستم دیگر از راهکار ERP نیروگاهی پگاه آفتاب در شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس به بهره‌برداری رسیده و در واحد‌های فنی، مالی و اداری این سازمان مورد استفاده قرار گرفته بود.

 

نیروگاه گازی خلیج فارس با مدیریت شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، با ۶ واحد توربین گازی دارای توان تولید ۹۹۰ مگاوات برق است.

نیروگاه گازی خلیج فارس با مدیریت شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، با ۶ واحد توربین گازی دارای توان تولید ۹۹۰ مگاوات برق است.

 

فهرست ماژول‌های ERP نیروگاهی مورد استفاده در نیروگاه گازی خلیج فارس:

 • نگهداری و تعمیرات
 • پرسنلی و صدور احکام
 • حضور و غیاب
 • مدیریت قطعات یدکی و مواد مصرفی
 • انبار و حسابداری انبار
 • تدارکات و مدیریت قراردادها
 • دبیرخانه و گردش مکاتبات
 • مدیریت اسناد و ارشیو الکترونیک
 • مدیریت دارایی‌های ثابت

 

سیستم های پگاه آفتاب در نیروگاه گازی خلیج فارس

سیستم های پگاه آفتاب در نیروگاه گازی خلیج فارس

سیستم مدیریت دارایی‌های ثابت پگاه آفتاب با هدف مکانیزه ساختن فرایند‌های «ﺟﻤﻌﺪاری اﻣﻮال و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻘﺪاری آن‌ها»، «ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮال» و آگاهی سیستمی از وضعیت دارایی‌های ثابت در نیروگاه خلیج فارس به بهره‌برداری خواهد رسید. هم‌چنین این سامانه ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ارتباط با ماژول‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺒﺎر و ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪارﮐﺎت و ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮال و دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ را برای شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﻪ این شرح است:

 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻤﻌﺪار ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی اﻣﻮاﻟﯽ
 • ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﻮاﻟﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﺪار و درج داراﯾﯽ از ﺣﻮاﻟﻪ
 • ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت داراﯾﯽ
 • عملیات اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮوﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 • فرایند درخواست انتقال گروهی دارایی‌ها
 • ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﭘﻼک اﻣﻮال ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ «اﻟﮕﻮی ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺪ ﻣﮑﺎن، ﮐﺪ ﻃﺒﻘﻪ داراﯾﯽ و ﺷﻤﺎرﻧﺪه»
 • اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎ
 • ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ  اﻣﻮال
 • اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک اﻣﻮال و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک آن‌ها ﺑﺼﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم
 • ﺣﺬف اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 • عملیات اﺳﻘﺎط داراﯾﯽ
 • فرایند درخواست اسقاط دارایی
 • ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻃﺒﻘﺎت داراﯾﯽ
 • ﺻﺪور ﺳﻨﺪ اﺳﻘﺎط داراﯾﯽ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺧﻮد
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ گزارش‌های ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﺪاری اﻣﻮال و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮال
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻣﻮال
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮوج داﺋﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻣﻮال

 

نیروگاه گازی خلیج فارس

نیروگاه گازی خلیج فارس

 

نیروگاه گازی خلیج فارس (با مدیریت شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس)، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع گازی است که شامل شش واحد توربین گازی از نوع GT13E2 ساخت شرکت آلستوم است که برای اولین بار در وزارت نیرو راه‌اندازی شده است. توان اسمی هر یک از واحدهای این نیروگاه ۱۶۵ مگاوات است که در مجموع حدود ۹۹۰ مگاوات برق را از این طریق وارد شبکه سراسری برق ایران می‌کند.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.