استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی و جبران خدمت کارکنان تامین نیروی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان آغاز شد.

پس از تجربه موفق استقرار و بهره‌برداری از ERP نیروگاهی پگاه آفتاب در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، این سازمان با هدف تسهیل و افزایش شفافیت عملیات‌ها و افزایش سطح رضایت‌مندی کارکنان شرکت‌های تامین نیروی مورد نیاز نیروگاه، تصمیم به استقرار و بهره‌برداری از ماژول‌های مدیریت منابع انسانی و جبران خدمت پگاه آفتاب گرفت.

با احتساب سیستم مدیریت منابع انسانی و جبران خدمت، تا به امروز ۱۶ ماژول از سیستم جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان پگاه آفتاب در نیروگاه‌های تحت مدیریت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان به مرحلهٔ استقرار و بهره‌برداری رسیده‌اند.

حوزه‌های تحت پوشش ERP نیروگاهی

حوزه‌های تحت پوشش ERP نیروگاهی

ماژول‌های مورد استفادهٔ سیستم جامع و یکپارچه نرم‌افزاری پگاه آفتاب در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:

۱. سیستم‌ساز فرایندی

۲. نگهداری و تعمیرات

۳. لاگشیت (جمع‌آوری سیار داده‌های تجهیزات)

۴. مدیریت کالا و موجودی انبار

۵. تدارکات، سفارشات و مدیریت قراردادها

۶. حسابداری انبارو تدارکات

۷. مدیریت خدمات درمان

۸. مدیریت آموزش

۹. حضور و غیاب

۱۰. حقوق و دستمزد

۱۱. حسابداری

۱۲. مدیریت دارایی‌های ثابت

۱۳. دبیرخانه و گردش مکاتبات

۱۴. مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیک

۱۵. ارسال ایمیل و پیامک (کوبه)

۱۶. سیستم مدیریت منابع انسانی

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ، داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای پیاده‌سازی ﻧﻈﺎم طبقه‌بندی ﻣﺸﺎﻏﻞ،ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻄﺒﯿﻖ نرم‌افزار در ﻃﻮل زﻣﺎن بهره‌برداری، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و اﻟﺰام آور است.

سیستم جامع پگاه آفتاب در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑه‌ﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﯾﺎ اﻣﮑﺎن پیاده‌سازی اﻧﻮاع ﻧﻈﺎم‌ﻫﺎی طبقه‌بندی ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و اﺣﮑﺎم را ﻣﯿﺴﺮ می‌سازد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﺎﻋﺚ می‌شود شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮان درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در نرم‌افزار ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺼﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‌ای و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داده‌ای، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺮحﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﯿﺴﺮ است.

سیستم مدیریت منابع انسانی پگاه آفتاب

سیستم مدیریت منابع انسانی پگاه آفتاب

برخی از امکانات سیستم مدیریت منابع‌انسانی و جبران خدمت پگاه آفتاب به شرح زیر است:

 • ﻃﺮاح ﺳﺎﺧﺘﺎر داده: ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای و ﻏﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﺟﺪوﻟﯽ و درﺧﺘﯽ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داده ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺨﺺ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺨﺺ، ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ
 • ﻃﺮاح ﻋﺒﺎرات و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ (ﺑﺮای ﮐﻼس‌ها و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دادهای ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای و ﻏﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای)
 • ﻃﺮاح ﻓﺮﻣﻬﺎ و راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
 • ﻃﺮاح ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺨﺺ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺷﺨﺺ
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و اﻋﻤﺎل در ﺣﻘﻮق
 • ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺨﺺ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺨﺺ و ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای
 • ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﭘﺮوﻧﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﭘﺮوﻧﺪه (اﯾﺠﺎد، اﺻﻼح و ﺣﺬف رﮐﻮردﻫﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻌﺪی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺪه)
 • درج و اﺻﻼح ﮔﺮوﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺨﺺ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺨﺺ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای و …
 • ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺣﺬف ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 • ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
 • ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
 • ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
 • ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش
 • ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖﮐﺎر
 • گزارش‌های ﮐﺎرﺑﺮدی، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان منظور مدیریت بهینه نیروگاه‌های تولید برق متعلق به وزارتخانه نیرو در استان اصفهان از  سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز کرد و پس از چندین مرحله تغییر ساختار در حال حاضر  شامل نیروگاه بخاری اصفهان و نیروگاه گازی هســا و جمعاً دارای قدرت تولید نامی ۹۲۲.۶ مگاوات برق است.

نیروگاه اصفهان

نیروگاه اصفهان

نیروگاه اصفهان که در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است، به عنوان قدیمی‌ترین نیروگاه منطقه اصفهان درحال حاضر با پنج واحد بخار به قدرت اسمی ۸۳۵ مگاوات شامل دو واحد ۳۷.۵ ، یک واحد ۱۲۰ و دو واحد ۳۲۰ مگاواتی به شبکه سراسری برق کشور متصل است.

همچنین نیروگاه گازی هســا در منطقه شمال اصفهان نزدیک شاهین شهر، شامل ۳ واحد گازی هر یک به قدرت ۲۹.۲ مگاوات است.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.